Hello English
Hello English
Hello English
13 திருமண நிகழ்வு சம்பந்தமான வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Wedding Vocabulary: (திருமண நிகழ்வு சம்பந்தமான வார்த்தைகள்) 

1. Procession ஊர்வலம் 

2. Clarinet இசைக்கருவி இசைத்தல் 

3. Bride and Groom மணமகள் மற்றும் மணமகன் 

4. Vow திருமண உறுதிமொழி 

5. Wedding Pavilion திருமண கூடாரம் 

6. Bridesmaids மணப்பெண் தோழி 

7. Groomsmen மணமகன் தோழன் 

8. Trousseau மணமகள் திருமண உடை 

9. Vermilion மென்கம்பளித் துணிவகை 

10. Ritual சடங்கு முறை 

11. Ceremony சடங்குகள் 

12. Reception வரவேற்பு விழா 

13. Garland திருமண மாலை 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning