Hello English
Hello English
Hello English
12 அறைகளின் வகைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Words related to room and place: 

1. Shed கொட்டாரம் (வீட்டுக் கருவிகளை வைக்கும் இடம்) 

separated building from the house usually for storing garden tools. 

2. Loft பரண் 

room or space directly under the roof of house or other building, used for accommodation or storage. 

3. Attic மாடச் சிற்றறை 

space or room inside or partly inside the roof of building. 

4. Cellar தரைக்கடியில் உள்ள அறை(நிலவறை, சேமிப்பக அறையாக பயன்படுவது) 

room below ground level in house, often used for storing wine or coal. 

5. Basement தரைக்கடியில் உள்ள அறை 

Room below ground level, with windows, used for living and working. 

6. Landing படி ஏறியபின் வரும் சமதளப்பகுதி 

Flat area at the top of staircase. 

7. Porch வீட்டுவாசல் கதவின் முன் உள்ள இடம்(முகப்பு) 

Covered area before the entrance door. 

8. Pantry or larder சரக்கு அறை, உணவுப்பொருள் சேமித்துவைக்கும் இடம்) 

room or large cupboard for storing food. 

9. Terrace or patio பின் திண்ணை 

Paved area between the house and garden for sitting and eating, etc. 

10. Study படிக்கும் அறை 

room for reading, writing, studying in. 

11. Balcony துருத்துமாடம் 

An area with wall or bars around it that is joined to the outside wall of building on an upper level. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning