Hello English
Hello English
Hello English
26 மரங்களின் பெயர்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Names of trees: 

1. Acacia – கருவேலமரம் 

2. Bamboo – மூங்கில் 

3. Banyan – ஆலமரம் 

4. Betel nut tree – வெற்றிலை பாக்கு மரம் 

5. Birch – பூச்ச மரம் 

6. Cactus – கள்ளிச்செடி 

7. Cane – பிரம்பு 

8. Cedar – தேவதாரு வகை மரம் 

9. Conifer – ஊசியிலை மரம் 

10. Creeper – படர்கொடி 

11. Cypress – ஒரு வகை ஊசி இலை மரம் 

12. Date palm – பேரீட்சை மரம் 

13. Ebony – கருங்காலி மரம் 

14. Fir – ஊசியிலை வகை மரம் 

15. Flax – ஆளி மரம் 

16. Grape vine – திராட்சை கொடி 

17. Jute – சணல் 

18. Neem – வேப்ப மரம் 

19. Oak – கருவாலி மரம் 

20. Pine – பைன் வகை 

21. Polyalthia – அசோக மரம் 

22. Sandal – சந்தன மரம் 

23. Sheesham – நூக்கம் மரம் 

24. Teak – தேக்கு மரம் 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning