Hello English
Hello English
Hello English
10 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾತುಗಳು
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು: 

1. Can get the menu, please? 
(ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮೆನುವನ್ನು ನೀಡುವಿರಾ?) 

2. would like some spring rolls. What other appetizer would you recommend? 
(ನಾನು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್ಸ್ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವ ಜೀರ್ಣಕಾರಕಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೀರಾ?) 

3. Could you please take my order? would like to have portion of the pasta, please. 
(ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಾ? ನಾನು ಪಾಸ್ತಾವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. 

4. would like one vegetarian extravaganza pizza. don't quite like mushrooms, could you please replace the mushrooms with some broccoli? 
(ನಾನು ಒಂದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವಾಂವಗಾಂಜ ಪಿಜ್ಜಾವನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅಣಬೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಬದಲು ಕೋಸುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ನೀಡುವಿರಾ?) 

5. Could you please bring us one tomato soup split into two portions? We would place the order for the main course in couple of minutes. 
(ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ಟೊಮೇಟೊ ಸೂಪನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ ಕೊಡುವಿರಾ? ನಾವು ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. 

6. Could you get me glass of the orange juice please? Is it freshly squeezed? I'd also like one portion of the garlic bread, please. 
(ಒಂದು ಲೋಟ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವಿರಾ? ಅದನ್ನು ಈಗ ಹಿಂಡಿ ಕೊಡುವಿರಾ? ನನಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಿ. 

7. What is the chef's special today? would like to try something different. 
(ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಏನು? ನಾನು ಏನನ್ನಾದರೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ. 

8. Please get me portion of the grilled vegetables. Would it be served with salad on the side? 
(ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸುಟ್ಟ ತರಕಾರಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ತರುತ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನು ಸಲಾಡ್ ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹ ನೀಡುವಿರಾ?) 

9. Could you request the chef to make the food spicy? 

10. don't like spicy food. Could you please suggest me something milder?) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning