Hello English
Hello English
Hello English
14 தோட்டம் சம்பந்தமான வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Garden Vocabulary words: 

1. Gravel: சரளைக் கல் 
2. Hedge: புதர்வேலி 
3. Orchard: பழத்தோட்டம் 
4. Lawn: புல்தரை 
5. Compost: கலப்பு உரம் 
6. Manure: மக்கு உரம் 
7. Fence: சுற்று வேலி 
8. Log: மரக்கட்டை 
9. Shrub: குறுஞ்செடிகள் 
10. Flower bed: மலர் படுக்கை 
11. Drain: வடிகால் 
12. Pond: குளம் 
13. Weeds: களைச்செடி 
14. Sapling: நாற்று 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning