Hello English
Hello English
Hello English
9 WhatsApp - ல் உரையாடலைத் தொடங்குவதற்கான சொற்றொடர்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
WhatsApp messages to begin conversation: 

1. Hey, hope am not disturbing you. Just wanted to ask. (உங்களைத் தொந்தரவு செய்யவில்லை என நம்பகிறேன். உங்களோடு பேச விரும்புகிறேன்) 

2. Hi, it was really nice meeting you yesterday. Would love to stay in touch. உங்களை நேற்று சந்தித்தது மிக்க மகிழ்ச்சி. உங்‌களோடு தொடர்பில் இருக்க விரும்புகிறேன்) 

3. Hey, do you have two minutes to spare? just wanted to talk to you about. ஒரு இரண்டு ‌நி‌மிடம் ஒதுக்க முடியுமா? உங்களோடு நான் பேச விரும்புகிறேன்) 

4. Hey, how are you doing? Wanted to talk to you about something, would you have some time, today? (எப்படி இருக்கீங்க. ஒரு விசயமாக உங்களிடத்தில் பேச வேண்டும். இன்றைக்கு கொஞ்சம் நேரம் கிடைக்குமா?) 

5. hope this is good time to ping you. Just wanted to speak to you about (உங்களோடு பேச இது சரியான நேரம் என நினைக்கிறேன். ஒரு விசயமாக உங்களிடம் பேச வேண்டும்) 

6. Hi, had great time with you last evening. Hope we'd continue to be in touch. நேற்று சாயங்காலம் உங்களோடு கழித்த நேரம் இனிமையான தருணம். தொடர்ந்து நட்பில் இருக்க விரும்புகிறேன்) 

7. How is it going? எப்படி போய்க்கொண்டிருக்கிறது எல்லாம்) 

8. Hi, got your number from my cousin. Please let me know good time to talk. உங்களுடைய எண்ணை என் சகோதரனிடமிருந்து பெற்றேன். எப்பொழுது பேசலாம் என சொல்லுங்கள்) 

9. Hey, how has your day been so far? was hoping we could talk today. Are you free right now? (அப்புறம் இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கு. இன்று நாம் பேசலாம் என்று நினைக்கிறேன். நேரம் இருக்கா? 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning