Hello English
Hello English
Hello English
10 வித குளிர்கால ஆடைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
10 Types of winter clothes: 

1. Overcoat an outer garment with sleeves, worn outdoors and typically extending below the hips (நீளமான வெளிஆடை) 

2. Gloves (கையுறை) covering for the hand worn for protection against cold or dirt and typically having separate parts for each finger and the thumb. 

3. Mittens glove with two sections, one for the thumb and the other for all four fingers. (ஒரு வகை கையுறை. பெருவிரலுக்கு ஒரு பகுதியும், மற்ற விரல்களுக்குச் சேர்த்து ஒரே பகுதியுமாக உள்ள கையுறை. 

4. Hat (தொப்பி) shaped covering for the head worn for warmth, as fashion item, or as part of uniform. 

5. Earmuffs pair of soft fabric coverings, connected by band across the top of the head, that are worn over the ears to protect them from cold or noise. (காதுகளுக்கான பாதுகாப்புதுணி. 

6. Thermals (of garment) made of fabric that provides exceptional insulation to keep the body warm. ஒருவகை உடலை இறுக்கி அணியும் ஆடைகள். உடலிலிருந்து வெப்பம் வெளியேறுவதைத் தடுக்கும். 

7. Scarf(கழுத்துத்துண்டு) length or square of fabric worn around the neck or head. 

8. Cardigan sweater that opens like jacket and that is fastened in the front with buttons. (மேல்சட்டை மாதிரியான ஒரு ஸ்வெட்டர்) 

9. Pullover piece of clothing (such as sweater) that is put on by pulling it over your head (தலைவழியாகப் போடக்கூடிய ஒருவகை ஸ்வெட்டர்) 

10. Stockings women's garment, typically made of translucent nylon or silk, that fits closely over the foot (பெண்களுக்கான பாதத்தை ஒட்டி அணியும் இறுக்கமான துணி. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning