Hello English
Hello English
Hello English
8 உதவி கேட்கும் வழிமுறைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
ways to ask for help: 

1. Please help me out, am having some trouble figuring out how this works. 

(எனக்கு உதவி செய்யுங்கள். இதில் சில இடையூகள் இருக்கின்றன. 

2. Can please ask you for favour? need help with this presentation. 

(உங்களிடம் நான் ஒன்று கேட்கலாமா? இந்த presentation ல் எனக்கு உதவி தேவைப்படுகிறது. 

3. Would you mind holding this for me, please? 

(உங்களுக்கு ஆட்சேபனை இல்லைனா இதைக் கொஞ்சம் பிடியுங்களேன். 

4. Could you please drop me to the station? I'd really appreciate it. 

(என்னை அந்த நிலையத்தில் இறக்கிவிட முடியுமா?. பேருபகாரமாக இருக்கும். 

5. would need your help with this assignment, do you mind staying back for an hour? 

(இந்தக் காரியத்தில் உன் உதவி எனக்குத் தேவைப்படுகிறது. ஒரு மணி நேரம் இருப்பதில் உனக்க ஆட்சேபனை உண்டா?. 

6. Could you please courier me the documents? forgot to carry them. 

(அந்தக் கோப்புகளை கூரியர் அனுப்ப முடியுமா? நான் எடுத்துவர மறந்துவிட்டேன். 

7. Would you mind if make call from your phone? My phone's battery has completely discharged. 

(என் போனில் மின்சாரம் இல்லை. உங்கள் போனில் ஒரு அழைப்பு செய்யலாமா?. 

8. May request your assistance for this project? 

(இந்த செயல்திட்டத்தில் உங்கள் உதவியை நான் வேண்டுகிறேன். 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning