Hello English
Hello English
Hello English
10 रोगका नामहरू:
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Names of 10 diseases in English: 

1. Common Cold/Influenza रुखा खोकीको ज्वरो 

2. Alzheimer's बिर्सिने रोग 

3. Diarrhea पखाला, छेर 

4. Diabetes मधुमेह 

5. Tuberculosis क्षय रोग (TB) 

6. Jaundice कमलपित्त रोग छाला पहेलो हुने कलेजो को खराबीले हुने रोग 

7. Pneumonia फोक्सो सुनिने रोग 

8. Typhoid आन्द्रा सुन्निनेर ज्वरो आउने रोग 

9. Malaria औलो ज्वोरो, लाम्खुट्टेबाट हुने ज्वरो 

10. Asthma आस्थ्मा, स्वास बढ्ने रोग, दम, श्वासनली साँघुरिएर श्वास फेर्न गाह्रो हुनु 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning