Hello English
Hello English
Hello English
15 கிருஸ்துமஸ் சமபந்தமான வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Christmas vocabulary words: 

1. Christmas Carol: religious song or popular hymn that people sing at (கிருஸ்துமஸ் பாட்டு. 

2. Christmas: the annual Christian festival celebrating the birth of Jesus Christ (Christmas Day is on 25 December) (இயேசு பிறந்த தினமாக கொண்டாடப்படும் விழா. 

3. Candy cane: cylindrical stick of striped sweet rock with curved end, resembling walking stick. (வளைந்த குச்சி போன்ற இனிப்பு மிட்டாய். 

4. Christmas Eve: the evening or day before Christmas Day (24 December)(கிருஸ்துமஸ் மாலை, 24ம் தேதி மாலை. 

5. Gingerbread: cake or cookie made with molasses and ginger. (இஞ்சியில் செய்யப்படும் ரொட்டி. 

6. Sleigh: sledge or light cart on runners pulled by horses or reindeer over snow and ice(பனிச்சறுக்கில் செல்லும் குதிரை வண்டி) 

7. Santa's elves: creature that lives with Santa Claus in the North Pole and acts as his helper. (கிருஸ்துமஸ் தாத்தாவோடு இருக்கும் உதவியாள்) 

8. Jingle bells: One of the most cherished and joyous Christmas carols of all times!(கிருஸ்துமஸ் மணி) 

9. Christ: the title of Jesus (also used as His name) (இயேசுவின் பெயர்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning