Hello English
Hello English
Hello English
10 WhatsApp ல் ஒருவரைப் புகழ்தல்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
10 WhatsApp messages to compliment someone: 

1. Your WhatsApp profile picture is lovely! You look so beautiful in it! 

(உங்கள் WhatsApp புகைப்படம் அருமை. மிக அழகாக இருக்கீங்க. 

2. The pictures you shared were amazing! You are very talented photographer! 

(நீங்கள் பகிர்ந்த புகைப்படம் பிரமாதமாக உள்ளது. நீங்கள் ஒரு சிறந்த புகைப்படகலைஞர். 

3. Wow, brilliant pictures. You are so photogenic! 

(என்ன ஒரு அருமையான புகைப்படம். நீங்கள் சிறந்த வல்லுனர். 

4. That was breathtaking video! 

(அது ஒரு கலங்கடிக்கும் காணொளி) 

5. The food you prepared for the party last night was delectable. wish could cook as well as you do! 

(நேற்று விருந்திற்கு நீங்கள் செய்த உணவு மனநிறைவாக இருந்தது. உங்களைப் போன்று நானும் சமைக்க ஆசைப்படுகிறேன். 

6. just watched the video you sent me. Your kid is really cute and extremely adorable. May God bless her. 

நீங்கள் அனுப்பிய காணொளி பார்த்தேன். உங்கள் குழந்தை மிக அழகாக உள்ளார். கடவுள் ஆசிர்வதிக்கட்டும். 

7. Your message was wonderful, thank you for always sharing such great stuff with me! 

(உங்கள் செய்தி மிக அருமை. இதைப்போன்ற செய்திகளை என்னோடு பகிர்வதற்கு நன்றி. 

8. You are so talented. wish had the same flair for singing as you do. 

நீங்கள் மிக திறமையானவர். உங்களைப்போன்று நானும் பாடவேண்டுமென ஆசைப்படுகிறேன். 

9. You look so handsome. love the way you carry your suits. You look dapper in them. 

(நீங்க பார்க்க மிக அழகாக இருக்கிறீர்கள். உங்கள் ஆடை கண கச்சிதமாக உள்ளது. handsome ஆண்கள் அழகைக் கூற பயன்படுத்தப்படும். 

10. Are those your new glasses? They look great on you! 

(அது உங்களோட புது கண் கண்ணாடியா! சிறப்பா இருக்கிறது. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning