Hello English
Hello English
Hello English
15 மருத்துவர்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
15 Types of doctors: 

1. Dermatologist skin specialist (தோல் மருத்துவர். 

2. Cardiologist heart specialist (இதய மருத்துவர். 

3. Gynecologist/Gynaecologist female disease specialist (பெண்கள் சிறப்பு மருத்துவர்) 

4. Dentist doctor of teeth jaw bones (பல் மருத்துவர். 

5. Ophthalmologist eye specialist (கண் மருத்துவர். 

6. Orthopedist Muscle and bones expert (எலும்பு மருத்துவர். 

7. Anesthesiologist specialist who administers an anesthetic to patient before he is treated 

(மயக்கவியல் மருத்துவர்) 

8. Endocrinologist diagnoses and treats diabetes, hormone imbalances, thyroid disease and other disorders of the endocrine system. (நாளமில்லா சுரப்பி மருத்துவர். 

9. Gastroenterologist specializes in diseases of the digestive system. (செரிமான சம்பந்த மருத்துவர். 

10. Hematologist hematologist specializes in diseases of the blood and bone marrow. (இரத்த சம்பந்தமான நோய்களைப் பார்க்கும் மருத்துவர். 

11. Hepatologist specializes in diseases of the liver. (கல்லீரல் மருத்துவர். 

12. Neonatologist cares for premature and critically ill newborns. (குறைபிரசவ குழந்தைகளைப் பார்க்கும் மருத்துவர். 

13. Neurologist neurologist specializes in the diagnosis and treatment of all types of disease and functions of the brain, spine, peripheral nerves, muscles and nervous systems (மூளை தண்டுவட மருத்துவர். 

14. Pediatrician child's physician (குழந்தைகள் நல மருத்துவர். 

15. Oncologist doctor who treats cancer (புற்றுநோய் மருத்துவர். 

To know more about types of doctors, take lesson no. 231 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning