Hello English
Hello English
Hello English
9 புது வருடம் சம்பந்தமான வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
New Year Vocabulary 

1. New Year's eve (வருடத்தின் கடைசிநாளின் சாயங்காலம்) the last day of the year; in the modern Western calendar, 31 December. 

2. Resolution (புது வருட சபதங்கள்) firm decision to do or not to do something. 

3. Stroke of midnight (நள்ளிரவு 12 மணிக்கு அடிக்கும் ஒலி) When the clock strikes 12 

4. Ring in the new year (புது வருட மணியோசை) The expression 'ring in the new year' means to celebrate the beginning of the New Year. The expression comes from the tradition of ringing bells around towns on midnight of December 31st. 

5. Countdown (முக்கிய நிகழ்வுக்காக காத்திருக்கும் கடைசி நேர நிமிட எண்ணிக்கை) the period of time before an important or special event 

6. Celebration (கொண்டாட்டம்) to do something special or enjoyable for an important event, occasion, holiday, etc. 

7. Festivities (விடுமுறை மற்றும் இதர நிகழ்ச்சிகளின்போது மகிழ்ச்சிக்காக செய்யும் நடவ‌டிக்ககைள்) enjoyable activities at the time of holiday or other special occasion 

8. Fire works (வாணவேடிக்கை) small device that explodes to make display of light and noise 

9. Vow (சூளுரை) serious promise to do something or to behave in certain way 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning