Hello English
Hello English
Hello English
10 உடற்பயிற்சி சம்பந்தமான வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Gym Vocabulary words: 

1. Warm up: prepare for physical exertion or performance by exercising or practising gently beforehand. (உடற்பயிற்சிக்குத் தயாராகுதல். 

2. Cool down: the act or an instance of allowing physiological activity to return to normal gradually after strenuous exercise by engaging in less strenuous exercise. (கடுமையான உடற்பயிற்சிக்குப்பின் சாந்த நிலைக்கு வருதல். 

3. Work out: To do physical exercises(உடற்பயிற்சி செய்தல். 

4. Push ups: conditioning exercise performed in prone position by raising and lowering the body with the straightening and bending of the arms while keeping the back straight and supporting the body on the hands and toes. (தண்டால் எடுத்தல். 

5. Sit ups: physical exercise designed to strengthen the abdominal muscles, in which person sits up from supine position without using the arms for leverage. (உட்கார்ந்து எழும் பயிற்சி. 

6. Pull ups: an exercise involving raising oneself with one's arms by pulling up against horizontal bar fixed above one's head. (தலைக்கு மேல் உள்ள கம்பியைக் கையால் பிடித்து மேலும் கீழும் அசைதல். 

7. Squats: crouch or sit with one's knees bent and one's heels close to or touching one's buttocks or the back of one's thighs. (முழங்காலை மடக்கி உட்கார்ந்து செய்யும் பயிற்சி. 

8. Crunches: physical exercise designed to strengthen the abdominal muscles; sit up. (வயிற்றுப்பகுதி தசைகளை வலுப்படுத்தும் பயிற்சி. 

9. Cardio (Cardiovascular): It means relating to the heart. Cardio exercise uses large muscle movement over sustained period of time keeping your heart rate to at least 50% of its maximum level. (இதயத்தசைகளை வலுவடையச்செய்யும் பயிற்சிகள். 

10. Crash diet: diet that helps you lose weight very fast(உடல் எடையை வேகமாக இழக்கச் செய்யும் உணவு ஊட்டமுறை. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning