Hello English
Hello English
Hello English
16 பள்ளி மற்றும் கல்லூரி சம்பந்தமான வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
School and College Vocabulary: (பள்ளி மற்றும் கல்லூரி சம்பந்தமான வார்த்தைகள்) 

1. To attend classes: to go to classes (வகுப்பிற்குச் செல்வது) 

2. Bachelor's degree: an undergraduate course which usually lasts years இளநிலைப் படிப்பு) 

3. Boarding school: school where pupils live during term time (தங்கிப் படிக்கும் பள்ளி, உறைவிடப் பள்ளி) 

4. Distance learning: way of studying where tuition is carried out over the Internet or by post(தொலைதூரக் கல்வி) 

5. Face to face classes: as opposed to distance learning the traditional way of studying in classroom with colleagues and teacher(நேரடிக் கல்வி) 

6. To fall behind with your studies: to progress less quickly than others (படிப்பில் மற்றவர்களை விட மந்தமாக இருத்தல்) 

7. graduation ceremony: an event where successful student receives his or her academic degree (பட்டமளிப்பு விழா) 

8. Higher education: education, usually in college or university, that is followed after high school or secondary school(உயர்கல்வி) 

9. An intensive course: course that offers lots of training in order to reach goal in as short time as possible (செறிவுப் படிப்பு, குறுகிய காலத்தில் மிக அதிக பயிற்சி கொடுப்பது) 

10. To keep up with your studies: to not fall behind (பாடங்களைச் சரியாக தொடர்ந்து படி) 

11. To learn something by heart: to memorize it (மனப்பாடம் செய்தல்) 

12. Master's degree: period of study which often follows the completion of bachelors degree or is undertaken by someone regarded as capable of higher level academic course (முதுகலைப் பட்டம்) 

13. To meet deadline: to finish job or task in the time allowed or agreed (காலக் கெடுவிற்குள் பாடங்களை முடித்தல்) 

14. To play truant: to stay away from classes without permission (அனுமதி இல்லாமல் வகுப்பிற்கு விடுமுறை எடுப்பது) 

15. Subject specialist: teacher who has great deal of knowledge about the subject they teach. பாட வல்லுனர்) 

16. Tuition fees: the money paid for course of study(படிப்புக் கட்டணம்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning