Hello English
Hello English
Hello English
7 சரியுணவு சம்பந்த சொற்றொடர்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Diet idioms: 

1. Watch what you eat be careful about what you eat, and the quantities you eat (எவ்வளவு சாப்பிடுகிறோம் என்பதில் கவனமாக இருப்பது) 

2. Watch your figure refuse certain food because you want to stay slim (ஒல்லியாக இருக்க விரும்பி சில உணவுகளைத் தவிர்ப்பது) 

3. Go on crash diet start radical diet to lose weight quickly (வேகமான எடை இழப்பிற்கான ஒரு வித சரிவிகித உணவுமுறையைப் பின்பற்றுவது) 

4. Count the calories calorie controlled diet diet where you measure the calories of each item of food you eat (ஒவ்வொரு உணவிலும் எவ்வளவு ஆற்றல் உடலுக்கு கிடைக்கும் என கணக்கிட்டு உண்பது) 

5. Snack between meals to eat between meals (avoid doing this if you are on diet!) (பிரதான உணவிற்கிடையே நொறுக்குத்தீனி உண்பது) 

6. Cut out certain foods altogether (i. e. stop eating bread or pasta, for example)(சில உணவுகளை முற்றிலும் தவிர்ப்பது) 

7. Cut down on reduce the amount of (fatty or sugary foods, for example) (சில உணவுகளின் அளவைக் குறைப்பது) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning