Hello English
Hello English
Hello English
7 புகைப்படக்கலை சம்பந்தமான சொற்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Photography Vocabulary Words: (புகைப்படக்கலை சம்பந்தமான சொற்கள்) 

1. Shutter Speed: How quickly your shutter opens/shuts (புகைப்படக்கருவியின் திரை திறக்கும் வேகம்) 

2. Aperture Ring: Controls the size of your lens opening (ஒளிவில்லை(lens) எவ்வளவு திறந்திருக்கவேண்டுமென கட்டுப்படுத்துவது) 

3. Stop Action: Object completely stopped, background clear( பின்புலத்தில் எதுவும் இல்லாமல்கு றிப்பிட்ட பொருள் மட்டும் இருப்பது. 

4. Panning: Object stopped, background blurred (பின்புலத்தை மங்கச்செய்து குறிப்பிட்ட பொருளை நிறுத்துவது) 

5. Exposure: The amount of light hitting the image sensor. (வெளிச்சம் புகைப்படக்கருவிக்குள் எவ்வளவு செல்லவேண்டுமென தீர்மானித்தல்) 

6. Focus: Relative sharpness of photograph. (குவியம்) 

7. Color Temperature: Describes or measures the whiteness of white light. Measured in degrees Kelvin (K) (வௌ்ளொளியில் எவ்வளவு வெள்ளை அடர்த்தி இருக்கிறது என்பதைக் குறிப்பது. Kelvin என்ற அலகில் அளக்கப்படும்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning