Hello English
Hello English
Hello English
8 உடல் பாகங்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Body parts: (உடல் பாகங்கள்) 

1. Temple: the side of the head behind the eyes. (தலையில்க ண்களின் பக்கவாட்டுப் பகுதி) 

2. Eyelid: each of the upper and lower folds of skin which cover the eye when closed. (கண் இமை) 

3. Pupil: the opening of the iris. (கண் மணி) 

4. Cuticle: the dead skin at the base of fingernail or toenail. (நகங்களின் அடிப்பகுதியில் உள்ள தோல்) 

5. Knuckle: part of finger at joint where the bone is near the surface, especially where the finger joins the hand. கணு, விரல் மூட்டு எலும்பு) 

6. Kneecap: the convex bone in front of the knee joint; the patella (மூட்டுப் பகுதியின் முன்னெலும்பு) 

7. Buttocks: either of the two round fleshy parts of the human body that form the bottom. (பிட்டம், பின் பகுதி) 

8. Adam's apple: projection at the front of the neck formed by the thyroid cartilage of the larynx, often prominent in men. (ஆண்களுக்கு தொண்டைப்பகுதியில் துருத்திக் கொண்டிருக்கும் முடிச்சு) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning