Hello English
Hello English
Hello English
8 அழகுபடுத்துதல் சம்பந்தமான வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Decor Vocabulary Words: 


WALL DECOR (சுவர் அலங்காரம்) 

1. Wall Art: for giving any room finished and polished look in minutes. Like, animal art to child's room or nursery, minimal black and white pieces or vivid abstract print in the dining room. (சுவர் ஓவியம்) 

2. Photo Frames: picture frame is decorative edging for picture, such as painting or photograph, intended to enhance it, make it easier to display or protect it. (புகைப்படங்கள்) 

FURNITURE (மரச்சாமான்கள்) 

1. Breakfast Tables: table, usually the table in home where family has most of its meals, laid for breakfast (உணவு மேசை) 

2. Pouffe: cushioned footstool or low seat with no back. (பஞ்சுஇருக்கை வைத்த சிறிய ஸ்டூல்) 

3. Bean bag: large cushion filled with polystyrene beads and used as seat. (மென்மையான குண்டு மணிகளால் நிரப்பப்பட்ட பெரிய இருக்கை) 

BED LINEN (படுக்கை துணிகள்) 

1. Cushions: bag of cloth stuffed with mass of soft material, used as comfortable support for sitting or leaning on. (மெதுமெதுவென்று இருக்கும் சிறுமெத்தை) 

2. Bed Cover: bedspread. (படுக்கை விரிப்பு) 

3. Throws: light cover for furniture. (சாமான்களை மூடும் மூடுதுணி) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning