Hello English
Hello English
Hello English
8 சாலை விதிகள் சம்பந்தமான வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Driving and Traffic Vocabulary words:(சாலை விதிகள் சம்பந்தமான வார்த்தைகள்) 

1. Passenger: person who is not driving; the side of car opposite the driver. (பயணி, பயணம் செய்பவர்) 

2. Seat belt: safety belt in cars that protects drivers and passengers. (பாதுகாப்பு பெல்ட்) 

3. Carpool: group of people who ride (to work, etc. in the same car to save money. (ஒரு வேலைக்கோ அல்லது மற்ற விசயங்களுக்கோ செல்லும் பலபேர் ஒரே வாகனத்தில் பயணிப்பது, பணத்தை மிச்சம் பிடிக்க) 

4. Lane: single "path" in the road (large highways often have several lanes on each side) (சாலையில் எந்த வாகனங்கள் எந்த பகுதியை பயன்படுத்த வேண்டுமென பிரிக்கப்பட்டுள்ள வழி) 

5. Parking space: place where you can park single car (வாகன நிறுத்துமிடம்) 
Parking lot: an area with many parking spaces (பல வாகனங்கள் ஒன்றாக நிறுத்துமிடம்) 

6. Pedestrian: person who is walking (on sidewalk, or across street, for example)(நடந்து செல்பவர்) 

7. Intersection: where two or more roads meet (there is usually stoplight (or traffic light) at intersections) (இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சாலைகள் சந்திக்குமிடம், சாலை சந்திப்பு) 

8. Crosswalk (US) zebra crossing (UK): the white stripes at intersections where pedestrians cross the road (வரிக்குதிரை பட்டை, சாலைகளில் குறுக்கே போடப்பட்டிருக்கும் கருப்பு வெள்ளை பட்டை, மக்கள் அதன்ஊடே சாலையைக் கடப்பர்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning