Hello English
Hello English
Hello English
11 பறவைகளும்,பறவைக் குழுக்களும்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Birds and groups of birds:(பறவைகளும், பறவைக் குழுக்களும்) 

1. Bevy of swans(அன்னப்பறவைக் கூட்டம்) 
Bevy: group of swans 

2. Brood of hens (ஒரே அடையில் பொறிந்த குஞ்சுகள்) 
Brood: group of young birds (such as chickens) that were all born at the same time 

3. Cast of hawks (பருந்துகளின் கூட்டம்) 
Cast: pair or group of hawks or falcons 

4. Charm of finches (குருவிக் கூட்டம்) 
Charm: group of finches 

5. Ostentation of peacocks (மயில்களின் கூட்டம்) 
Ostentation: group of peacocks 

6. Clutter of starlings (ஒருவகை ஐரோப்பிய பறவைக் கூட்டம்) 
Clutter: group of starlings 

7. Company of parrots (கிளிகளின் கூட்டம்) 
Company: group of parrots 

8. Congregation of plovers (புறாக் கூட்டம்) 
Congregation: group of plovers 

9. Convocation of eagles (கழுகுகளின் கூட்டம்) 
Convocation: group of eagles 

10. Cover of coots (நீர்க் கோழி கூட்டம்) 
Cover: group of coots 

11. Covey of partridges (கௌதாரிக் கூட்டம்) 
Covey: group of partridges 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning