Hello English
Hello English
Hello English
10 கார் சம்பந்தமான வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Car Vocabulary words: 

1. Accelerator device, typically foot pedal, which controls the speed of vehicle's engine. வாகனத்தின் வேகத்தைக் கூட்டும் கருவி) 

2. Brakes pedal used to stop or slow down the car (தடுப்புக்கருவி) 

3. Gas gauge an instrument that shows how much gas you have left in your gas tank (வாகனத்தில் எரிவாயு எவ்வளவு உள்ளது என்பதைக் காட்டும் கருவி) 

4. Glove compartment small storage area under the dashboard (டேஷ்போர்டின் கீழே இருக்கும் சிறிய அறை) 

5. Headlights white lights in the front of the car (முகப்பு விளக்கு) 

6. Brake lights red lights at the rear of the car (தடுப்பு விளக்கு) 

7. Trunk storage area in the back of the car (வாகனத்தின் பின்பகுதியிலுள்ள பொருட்கள் வைக்கும் பகுதி) 

8. Rear view mirror mirror inside the car to see the road behind the car (பின்னால் வரும் வண்டியைக் கண்காணிக்க உதவும் கண்ணாடி) 

9. Side view mirror mirror on each side of the car so that the driver can see the road behind him (பக்கவாட்டில் வரும் வண்டியைக் கண்காணிக்க உதவும் கண்ணாடி) 

10. Speedometer instrument that shows the speed of the car (வாகனத்தின் வேகத்தைக் காட்டும் கருவி) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning