Hello English
Hello English
Hello English
7 நட்பு சம்பந்தமான வினைச்சொற்றொடர்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Friendship Phrasal Verbs: 

1. Get in touch (with someone): start contact again after not speaking for some time (தொடர்ந்து தொடர்பில் இரு) 

2. Keep in touch (with someone): continue contact (தொடரந்து தொடர்பில் இரு) 

3. Get on (with someone): have good relationship (ஒருவரோடு நல்ல நட்பு இருப்பது) 

4. Go out (with someone): have romantic relationship (ஒருவரோடு நெருக்கமான காதல் உறவு கொண்டிருப்பது) 

5. Lose touch (with someone): have no more contact (முன்னர் நட்பாக இருந்து தற்போது தொடர்பில்லாமல் இருப்பது) 

6. Catch up (with someone): find out what has happened during the time you haven't spoken to someone(ஒருவரோடு தொடர்பில் இல்லாத காலத்தில் என்ன நிகழ்ந்து என்பதை அறிவது) 

7. Fall out (with someone): stop being friends after an argument (ஒரு சச்சரவிற்குப் பிறகு ஒருவருடனான நட்பைத் துண்டிப்பது) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning