Hello English
Hello English
Hello English
6 Phrasal வினைச்சொற்றொடர்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Phrasal Verbs: 

1. Call (somebody) up phone அழைப்பது) 
E. g. Give me your phone number and will call you up when we are in town. உங்கள் போன் எண் கொடுங்கள், நான் ஊரில் இருக்கும் போது உங்களை அழைக்கின்றேன்) 

2. Get away go on vacation விடுமுறையில் செல்லுதல்) 
E. g. We worked so hard this year that we had to get away for week. (இந்த வருடம் கடுமையாக உழைத்து விட்டோம், ஒரு வாரம் விடுமுறையில் செல்வோம்) 

3. Get together meet (usually for social reasons) (ஒன்று கூடுதல்) 
E. g. Let's get together for BBQ this weekend. 

4. Go over visit by nearby (சென்று பார்ப்பது) 
E. g. haven't seen Tina for long time. think I'll go over for an hour or two. (Tina வை நான் வெகு நாட்களாக பார்க்கவில்லை. ஒன்னு அல்லது இரண்டு மணிநேரம் பார்க்க செல்ல நினைக்கிறேன்) 

5. Hang in stay positive (informal) (நேர்மறையாக இருப்பது) 
E. g. Hang in there. I'm sure you'll find job very soon. (நேர்மறையாக இருக. நிச்சயம் உனக்கு விரைவில் வேலை கிடைக்கும்) 

6. Think back remember (often to, sometimes on) (நினைத்துப் பார்த்தல்) 
E. g. When think back on my youth, wish had studied harder. (என் இளமைக் காலத்தை நினைத்துப்பார்க்கும்போது, நான் இன்னும் கடுமையாக படித்திருக்கவேண்டுமென நினைக்கிறேன்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning