Hello English
Hello English
Hello English
7 நட்வு சம்பந்தமான வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Friendship related words: 

1. best friend: (மிகச்சிறந்த நண்பன்) 
(often used by children) to describe the person they are closest to. 'best friend' is usually your best friend for life 

2. close friend: (நெருக்கமான நண்பன்) 
good friend 

3. pal: (தோழன்) 
(informal): friend 

4. mate: (உடன் இருப்பவன், ஒன்றாக வேலை செய்பவர், ஒரே அறையில் இருப்பவர்) 
(informal): friend 

5. girlfriend: (நெருக்கமான பெண்தோழி) 
girl or woman who is your platonic friend or girl or woman you have romantic relationship with 

6. boyfriend: (நெருக்கமான ஆண்தோழன்) 
boy or man you have romantic relationship with 

7. an acquaintance: (தெரிந்தவர் ஆனால் நண்பர் அல்லன்) 
person who isn't friend but someone you know little 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning