Hello English
Hello English
Hello English
11 காலணி, ஷூ சம்பந்தமான வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Shoes and Footwear Vocabulary: 

1. Boots: sturdy item of footwear covering the foot and ankle, and sometimes also the lower leg. (கீழ் கால் பகுதியை முழுமையாக மறைக்கும் தடிமனான காலணி) 

2. Slip on shoe: dress or casual shoe without shoelaces or fasteners (கயிறு இல்லாத ஷூ) 

3. Clogs: shoe with thick wooden sole. (மரக்கட்டையாலான அடிப்பகுதியைக்கொண்ட ஷூ) 

4. Cowboy boots: high heeled boot of style originally worn by cowboys, typically with pointed toe and decorative stitching. (அழகான தையல் வேலைப்பாடுள்ள கூர்மையான முன்பகுதியைக்கொண்ட ஷூ) 

5. Dress shoes: dress shoe, is shoe to be worn at smart casual or more formal events. அலுவலக ஷூ) 

6. Golf shoes: an oxford shoe of waterproof leather with sole spikes or hobnails that is worn especially for golfing. (golf விளையாட்டின்போது அணியப்படும் தோலாலான ஷூ) 

7. High heel shoes: High heeled footwear (often abbreviated as high heels or simply heels) is footwear that raises the heel of the wearer's foot significantly higher than the toes. (உயர்ந்த குதிங்கால் பகுதியைக்கொண்ட ஷூ) 

8. Loafers: leather shoe shaped like moccasin, with flat heel. (மான்தோல் போன்ற வடிவம்கொண்ட தோல் ஷூ) 

9. Moccasins: moccasin is shoe, made of deerskin or other soft leather, consisting of sole (made with leather that has not been "worked") and sides made of one piece of leather, stitched together at the top, and sometimes with vamp (additional panel of leather). (மான்தோல்(அ)மிருதுவானதோல்களால் செய்யப்பட்ட ஷூ) 

10. Pumps: light shoe (கனமில்லா ஷூ) 

11. Rubber boots: knee length waterproof rubber or plastic boot. (தண்ணீர் உறிஞ்சாத ரப்பரால் செய்யப்பட்ட ஷூ) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning