Hello English
Hello English
Hello English
7 'Break' சம்பந்தமான சொற்றொடர்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
'Break' phrasal verbs: 

1. Break away: escape from someone's hold. (ஒருவரிடமிருந்து தப்பித்துச் செல்லுதல்) 

E. g. Anna attempted to break away, but he held her tight. 

2. Break down: a) fail to work; prove to be useless; (பழுதாகதல்) b) become weak through overwork;(அதிக வேலையால் பலவீனமாகுதல்) c) be overcome by emotions (உணர்ச்சிகளால் பொங்குதல்) 

E. g. The car broke down on the way to work. 

E. g. She broke down during the speech. 

3. Break something down: To explain something; present something in detail. (ஒரு விசயத்தை விரிவாகக் கூறுதல்) 

E. g. This is too difficult to understand, can you break this down for me? 

4. Break into: To break into is to get into by force. (பலவந்தமாக ஒரு விசயத்தில் நுழைதல்) 

E. g. The burglars broke into the house. 

5. Break something off – a) separate;(பிரித்தல்) b) end; stop suddenly (திடீரென நிறுத்துதல்) 

E. g. He broke branch off the tree. 

6. Break out – begin suddenly (திடீரென தொடங்குதல்) 

E. g. Cholera has broken out in the city. 

7. Break up – a) come or smash to pieces; (சிறு துண்டாக்குதல்) b) (of meeting, school term etc. end (முடிவுக்கு வருதல்) 

E. g. In fit of fury, he broke up the television. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning