Hello English
Hello English
Hello English
6 விதமான நடனங்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Types of 'Dance': 

1. Ballroom: couples dance where couples move to the music using step patterns and rhythms that match the character of given song. (ஜோடியாக ஆடும் ஒரு நடனம். இதில் பாடலில் உள்ள கதாபாத்திரத்திற்கேற்ற வகையில் காலசைவுகள் இருக்கும்) 

2. Tango: partner dance that originated in the 1880s along the River Plate, the natural border between Argentina and Uruguay, and soon spread to the rest of the world. (1880 ல் உருவான ஒரு நடனம். அர்ஜென்டினா மற்றும் உருகுவே எல்லைகளில் உருவாகி பின்னர் உலகெங்கும் பரவியது) 

3. Samba: lively, rhythmical dance of Afro Brazilian origin. )ஆப்பிரக்க பிரேசில் இணை நடனம்) 

4. Jive: In ballroom dancing, the jive is dance style that originated in the United States from African Americans in the early 1930s. It is lively and uninhibited variation of the Jitterbug, form of Swing dance. (1930 களில் அமெரிக்க ஆப்பிரிக்க கூட்டு நடனமாக உருவாகியது) 

5. Moonwalk This extremely famous dance move that emulates the illusion of walking backwards was first performed by pop icon Michael Jackson in March of 1983. (1983 ல் மைக்கேல் ஜாக்சனால் பின்னோக்கி நடந்து ஆடும் ஒரு வகை நடனமாக இது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது) 

6. Salsa: type of Latin American dance music incorporating elements of jazz and rock. (Jazz மற்றும் rock வகை நடனங்களின் கூட்டு இலத்தீன் அமெரிக்க நடனம்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning