Hello English
Hello English
Hello English
7 குரலை விவரிக்கும் வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Words that describe someone's voice:(குரலை விவரிக்கும் வார்த்தைகள்) 

1. Brittle: (of person's voice) unpleasantly hard and sharp and showing signs of instability or nervousness. (பதட்டத்தோடு பேசும்போது உள்ள சற்று கடினமான குரல் ஒலி) 

2. Gruff: (of voice) rough and low in pitch. (கரகரப்பான ஆனால் குறைந்த சத்தத்தில் பேசும் ஒலி) 

3. Hoarse: (of person's voice) sounding rough and harsh, typically as the result of sore throat or of shouting. (தொண்டை கரகரப்பால் இருக்கும் குரல் ஒலி) 

4. Husky: (of voice or utterance) sounding low pitched and slightly hoarse. (குறைந்த சத்தத்தில் பேசுதல்) 

5. Wobbly: (of voice) tending to move out of tone or slightly vary in pitch, usually when someone is not confident, frightened, or about to cry. அழும் நிலையில் பேசும்போது வரும் குரல்ஒலி) 

6. Tremulous: shaking or quivering slightly (நடுங்கிக்கொண்டு பேசுதல்) 

7. Thin: faint and high pitched. (பயத்துடன் அதிக சத்தமாக பேசுதல்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning