Hello English
Hello English
Hello English
7 நகைச்சுவை சம்பந்தமான வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Words related to 'Comedy': 

1. Hilarious: Extremely funny, causing loud amusement (மிக வேடிக்கையான, கேளிக்கையான) 

2. Parody: humorous imitation of piece of literature or music (இலக்கியம் அல்லது இசையை நகைச்சுவையாக பாவிப்பது) 

3. Guffaw: burst of deep loud hearty laughter (குபீரென சிரித்தல்) 

4. Ludicrous: Causing of laughter because of absurdity, ridiculous, laughable (சூழ்நிலைக்கு சம்பந்தமில்லாமல் பொருத்தமற்ற செயல் செய்வதால் மற்றவர்கள் சிரிப்பது) 

5. Pun: The humorous sense of word or phrase so as to emphasize or suggest its different meanings; play on words. (சிலேடைப் பேச்சு) 

6. Mockery: act of making fun of someone or something (ஒருவரை ஏளனம் செய்து சிரித்தல்) 

7. Slapstick: comedy based on deliberately clumsy actions and humorously embarrassing events. (நகைச்சுவையாக ஒரு விசயத்தை பகடி செய்து சிரிப்பது) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning