Hello English
Hello English
Hello English
7 பொதுவான சொற்றொடர்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Common Phrasal Verbs in English: 

1. Abide by To respect or obey decision, law or rule. (சட்டத்திற்கு, தலைமைக்குக் கட்டுப்படுதல்) 
E. g. If you want to keep your job here, you must abide by our rules. 

2. Add up To make sense, seem reasonable. (சரியான காரணமாக இருக்கின்ற) 
E. g. The facts in the case just don’t add up. 

3. Agree with To have the same opinion as someone else. (ஒருவரின் கருத்தோடு ஒத்துப்போகுதல்) 
E. g. agree with you. think you should go as well. 

4. Call back To return phone call. (திரும்ப கூப்பிடுதல் (தொலைபேசியில்)) 
E. g. Could please call back in ten minutes? 

5. Keep on To continue doing something. செய்து கொண்டிருக்கும் ஒரு விசயத்தை தொடர்தல்) 
E. g. If you keep on making that noise will get annoyed. 

6. Think over To consider (யோசனை செய்தல்) 
E. g. Take your time and think it over before you decide. 

7. Watch out To be careful (கவனமாக இருத்தல்) 
E. g. Watch out! There’s dog in the road. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning