Hello English
Hello English
Hello English
7 phrasal சொற்றொடர்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Phrasal verbs: 

1. Magic away Make something disappear quickly (ஒன்றை திடீரென மாயமாகச் செய்தல்) 

He MAGICKED the bill AWAY and paid for us all before could get my wallet out. 

2. Make do with Accept something less satisfactory because there's no alternative (ஒரு விசயம் திருப்தியாக இல்லையென்றாலும் வேறு வழி இல்லாததால் ஏற்றுக்கொள்ளுதல்) 

There's no coffee, so we'll have to MAKE DO WITH tea. 

3. Make for Head in certain direction (ஒன்றை நோக்கி செல்லுதல்) 

We MADE FOR home when it started raining. 

4. Make into Change something into something else (ஒன்றை இன்னொன்றாக மாற்றுதல்) 

Many churches have been MADE INTO flats in recent years. 

5. Make it Arrive or get result (வந்து ‌சேர்தல், அல்லது ஒரு முடிவைப் பெறுதல்) 

thought you weren't coming, so was really pleased you MADE IT. 

6. Make it up to Try to compensate for doing something wrong (ஒன்றைத் தவறாக செய்ததன் காரணமாக பரிகாரமாக வேறொன்றைச் செய்தல்) 

He tried to MAKE IT UP TO her, but she wouldn't speak to him. 

7. Mark off Tick, cross out or otherwise mark something to show that it has been dealt with (ஒரு விசயம் நடைபெற்றுவிட்டது, முடிக்கப்பட்டுவிட்டது என்பதைக் குறிக்க அடையாளம் இடுதல்) 

MARKED OFF the items on the list as finished them. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning