Hello English
Hello English
Hello English
7 'Good job' என்று சொல்லுதல்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Ways to say 'Good job': 

1. Couldn't have done it better! (இதைவிட சிறப்பாகச் செய்ய முடியாது) 

2. It looks like you've put lot of work into this. (நீங்கள் கடின உழைப்பை இதில் செய்திருக்கிறீர்கள் என்பது தெரிகின்றது) 

3. You make it look easy. (நீங்கள் இதை எளிதாக்கிவிட்டீர்கள்) 

4. Nothing can stop you now. (உங்களை யாரும் தடுக்க முடியாது) 

5. You certainly did well today. (இன்று நீங்கள் மிகச் சிறப்பாக செய்துள்ளீர்கள்) 

6. You must have been practicing. (சிறந்த அனுபவமுடையவர்) 

7. Congratulations, you got it right. (வாழ்த்துக்கள், சரியாக முடித்துள்ளீர்கள்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning