Hello English
Hello English
Hello English
10 பலவித வேலைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Different types of jobs: 

1. Baker (அடுமனையாளர்) 

2. Banker (வங்கியில் வேலை செய்பவர்) 

3. Barber (முடி திருத்துபவர்) 

4. Beautician (அழகு நிபுணர்) 

5. Chauffeur (தனியார் அல்லது வாடகை வண்டி ஓட்டுபவர்) 

6. Fire fighter (தீயணைப்பு வீரர்) 

7. Pharmacist (மருந்தகம் நடத்துபவர்) 

8. Sailor (கப்பல் மாலுமி) 

9. Veterinarian (கால்நடை மருத்துவர்) 

10. Watchmaker (கடிகாரம் செய்பவர்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning