Hello English
Hello English
Hello English
7 ஒருவரை நல்லவிதமாக கூற பயன்படுத்தும் வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Positive words to describe person: 

1. Adaptable: capable of fitting particular situation or use (எந்தச் சூழ்நிலைக்கும் ஏற்றவாறு பிரச்சனையை அணுகுதல்) 

2. Amiable: diffusing warmth and friendliness (ஒத்துப்போகிற, மனத்துக்கினிய) 

3. Empathetic: showing ready comprehension of others' states (மற்றவர்களின் உணர்வுகளை எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் தன்மையுள்ளவர்) 

4. Exuberant: unrestrained, especially with regard to feelings (அதிக ஆர்வம், சுறுசுறுப்புள்ள) 

5. Gregarious: temperamentally seeking and enjoying the company of others(கூடிவாழக்கூடிய, குழுவாக வேலை செய்யும்) 

6. Reliable: worthy of trust (நம்பிக்கையானவர்) 

7. Unassuming: not arrogant (கோபப்படாத, கர்வமில்லாத) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning