Hello English
Hello English
Hello English
6 'MAKE' என்பதன் பல்வேறு சொற்றொடர்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
'MAKE' Phrasal Verbs: 

1. Make up: to reconcile; when two people forgive each other after fight or disagreement (இருவருக்கிடையே சிறு சண்டையோ சச்சரவோ ஏற்பட்டு பின்னர் சமாதானம் ஆகுவது) 

2. Make do (with): to accept or use something that is not what you really want, because you can’t have the thing that you really want; to accept what you have, because it’s good enough. (வேறு எந்த வழியுமே இல்லாதபோது, வேறு வழியின்றி இருப்பதை ஏற்றுக்கொள்வது) 

3. Make over (noun or verb): To change or improve one’s appearance (ஒருவரின் தோற்றத்தை மாற்றுவது, மேம்படுத்துவது) 

4. Make off (with): to steal and get away; to escape with something stolen (எதையாவது திருடிவிட்டு தப்பித்து செல்வது) 

5. Make (A) into (B): to change one thing (A) into another thing (B) (ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்றாக மாற்றுவது) 

6. Make (something) up: to invent story, to use your imagination to say something that isn’t true or real(கற்பனையாக தன் திறமையால் ஒரு கதையை உருவாக்குவது 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning