Hello English
Hello English
Hello English
7 ஆங்கிலத்தில் பயன்படும் முக்கிய சொற்றொடர்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Most useful Phrasal Verbs in English: 

1. Bring it on! — To accept challenge with confidence. (ஒரு சவாலை நம்பிக்கையோடு ஏற்றுக்கொள்ளுதல்) 

2. Call off — To cancel something. (ஒரு விழாவை, நிகழ்வை ரத்து செய்தல்) 

3. Drop by/in — To stop by for visit, for short time. (ஒருவரைப் பார்க்க, ஒரு விசயத்தைப் பார்க்க சிறிதுநேரம் நிறுத்துவது) 

4. Give up — To stop trying, surrender. (கைவிடுதல், முயற்சியை விடுதல்) 

5. Hang on — To keep something. (ஒரு விசயத்தைத் தொடர்தல்) 

6. Pay back — To give someone back money that you owe them. (கடனை திருப்பிக்கொடுத்தல்) 

7. Work out — To exercise. (உடற்பயிற்சி செய்தல்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning