Hello English
Hello English
Hello English
9 'Postpone' சம்பந்தமான வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
'Postpone' phrasal verbs: 

1. Put off: if you put something off, you delay doing it (ஒரு செயலைத் தள்ளிப்போடுதல்) 

2. Hold off: delay or postpone an action or decision (ஒரு செயலை அல்லது முடிவை தாமதம் செய்தல்) 

3. Hold up: situation that causes delay (ஒரு சூழ்நிலையால் தாமதமாகுதல்) 

4. Hold over: to delay something, or delay someone from leaving (ஒருவர் கிளம்புவதை தாமதப்படுத்துதல்) 

5. Set back: something that happens that causes delay or prevents process from continuing (ஒரு செயல் நடந்து கொண்டிருப்பதை இன்னொரு செயல் தடுப்பது) 

6. Put aside: if you put something aside, you keep it to be dealt with or used at later time. (ஒதுக்கி வைத்தல்) 

7. Put over: postpone something (தாமதப்படுத்துதல்) 

8. Lay over: postpone (தாமதப்படுத்துதல்) 

9. Put back: to put something back means to delay it or arrange for it to happen later than you previously planned (குறிக்கப்பட்ட நேரத்திற்கு பதிலாக தாமதமாக நடத்துவது) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning