Hello English
Hello English
Hello English
7 காதல் வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Words of Love: 

1. AFFECTIONATE: adoring, caring, considerate, devoted, loving (அன்பான, அக்கறையான) 

2. BEAUTIFUL: attractive, fair, lovely, stunning (அழகான) 

3. DIVINE: godly, heavenly, glorious, wonderful, wondrous (புனிதமான) 

4. ENDLESS: continual, eternal, perpetual, unceasing, unending, timeless (முடிவற்ற, எல்லையற்ற) 

5. FAITHFUL: constant, steady, steadfast, true (உண்மையான, நம்பிக்கையான) 

6. FOND: affectionate, dear, devoted, loving (பற்றான, பிடிப்புள்ள) 

7. HAPPY: cheerful, glad, joyful, joyous, merry, pleased (மகிழ்ச்சியான, சந்தோஷமான) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning