Hello English
Hello English
Hello English
6 'Illness' சம்பந்தமான வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Phrasal verbs for 'Illness' 

1. Come down with something: become ill with an illness that's not very serious (பயப்படும்படி இல்லாத லேசான உடல்நலமின்மை) 

2. Bring up something bring something up: vomit (வாந்தி எடுத்தல்) 

3. Pack up: stop working or functioning (செயல்பட முடியாநிலை) 

4. Pass out: faint, lose consciousness (மயக்கநிலை) 

5. Come round: become conscious again after fainting or being unconscious (மயக்கத்திற்குப் பிறகு மீண்டும் நினைவு திரும்பும் நிலை) 

6. Build your strength up build up your strength: increase or become larger or stronger (உடற்சோர்விற்குப் பிறகு மீண்டும் வலிமையாகுதல்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning