Hello English
Hello English
Hello English
6 'MONEY' சம்பந்தமான வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
'MONEY' Phrasal Verbs: 

1. To buy somebody off: To pay someone so that they do not cause you any trouble. (ஒருவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தைத் திருப்பிக் கொடுப்பது) 

2. To buy somebody out: To buy part of company or building from someone else so that you own all of it. (ஒரு சொத்து அல்லது கட்டடத்தின் இரண்டாம் உரிமையாளருக்கு பணம் கொடுத்து முழுவதையும் தனதாக்கிக் கொள்ளல்) 

3. To buy something up: To buy large amounts of something, or all that is available. (அதிக அளவில் ஒன்றை வாங்குதல்) 

4. To cash in on something: To get money or another advantage from an event or situation, often in an unfair way. (ஒரு நிகழ்ச்சியின் மூலமோ அல்லது சந்தர்ப்பத்தின் மூலமோ தவறான வழியில் பணம் பெறுதல்) 

5. To cash up: To count all the money taken by shop or business at the end of each day. (அந்த நாள் முழுவதும் சம்பாதித்த பணத்தை கடைசியில் எண்ணுதல்) 

6. To pay something off: To pay back money that you owe. (கடனை திருப்பிக் கொடுத்தல்) 

Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning