Hello English
Hello English
Hello English
8 'CALL' சம்பந்தமான வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
'CALL' Phrasal Verbs: 

1. CALL AFTER be named after someone (ஒருவருக்குப் பின் இன்னொருவரை அழைப்பது) 

2. CALL AROUND Visit (பார்வையிடுதல்) 

3. CALL BACK Return phone call 

4. CALL FOR 
A. demand (கிராக்கி) 
B. phone call (போன் அழைப்பு) 
C. require (தேவை) 
D. pick someone from certain place (ஒரு இடத்திலிருந்து ஒருவரை அழைத்துச் செல்வது) 

5. CALL FORTH make something happen (ஒரு விசயத்தை நடத்துதல்) 

6. CALL IN 
A. get someone to come and do something (ஒருவர் வந்து ஒரு விசயத்தைச் செய்தல்) 
B. short visit (குறுகிய கால வருகை) 

7. CALL OFF cancel (ரத்து செய்தல்) 

8. CALL ON A. visit (பார்வையிடுதல்) B. ask student question in class (வகுப்பில் ஒரு மாணவனிடம் கேள்வி கேட்டல்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning