Hello English
Hello English
Hello English
7 'EMOTIONS'சம்பந்தமான வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
'EMOTIONS' Phrasal Verbs: 

1. Cheer Up: When you're feeling sad, and then you start to feel happy again. (சோகத்திலிருந்து மீண்டும் மகிழ்ச்சியான மனநிலைக்குத் திரும்புதல்) 

2. Lash Out At (Someone): When someone suddenly and unexpectedly speaks to you in an angry way. (நமக்கு நெருக்கமானவர்கள் திடீரென கோபமாக நம்மிடம் பேசுதல்) 

3. Crack Up: To crack up is to suddenly start laughing (we also say “burst out laughing. ”) (திடீரென சத்தமாக சிரித்தல்) 

4. Calm Down: The process of going from angry/agitated to more relaxed/calm. (கோபமான மனநிலையிலிருந்து அமைதியான மனநிலைக்குத் திரும்புதல்) 

5. Let (Someone) Down: To disappoint someone. (ஒருவரை எரிச்சலடையச் செய்தல் (ஒருவரின் எதிர்பார்ப்பை ஏமாற்றுதல்)) 

6. Lighten Up Loosen Up: To take things less seriously. (ஒரு கடினமான சூழ்நிலையை எளிதாக எடுத்துக்கொள்ளுதல்) 

7. Goof Off Goof Around: To act silly. (சிறுபிள்ளைத்தனமாக நடந்துகொள்ளுதல்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning