Hello English
Hello English
Hello English
6 'Go' சம்பந்தமான வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
'Go' Phrasal Verbs: 

1. GO AWAY: leave (விலகிச் செல்) 

2. GO AROUND: avoid contact, circumvent (ஒருவரின் பார்வையில் படாமல் அங்கும் இங்கும் சுற்று) 

3. GO BACK: return (திரும்பிச் செல்) 

4. GO BACK ON: not keep promise or ones word (வார்த்தை தவறுதல், சொன்ன சொல்லைக் காப்பாற்றாமை) 

5. GO DOWN: decrease or reduce (கீழே செல், குறை) 

6. GO FOR: A. try to achieve (முயற்சி செய்) B. enjoy having (மகிழ்ச்சியாய் இரு), crave (idiomatically: hit the spot) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning