Hello English
Hello English
Hello English
7 'OUT' சம்பந்தமான வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
'OUT' Phrasal Verbs: 

1. Back out – to change your mind and decide not to do something (ஒரு விசயத்தை செய்ய முடிவெடுத்து பின் வேண்டாம் என தீர்மானித்தல்) 

2. Fill out – to complete (நிறவைு செய்தல்) 

3. Stand out – to be obvious, noticeable, very clear to see. (உறுதியாக இருத்தல்) 

4. Break out – to escape (தப்பித்தல்) 

5. Eat out – to eat in restaurant (வெளியே உணவகத்திற்குச் சென்று உணவருந்துதல்) 

6. Hand out – to distribute, to give, pass out (பகிர்தல், எல்லோருக்கும் கொடுத்தல்) 

7. Cut out – to remove completely (முழுமையாக நீக்குதல்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning