Hello English
Hello English
Hello English
10 'BRING' ಪದಸಮುಚ್ಚಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Bring is used in number of common phrasal verbs. Here is list of them. 

1. Bring something about – cause it to happen (ನೆರವೇರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು) 

2. Bring someone round – make him conscious again (ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಮರಳಿಸುವುದು) 

3. Bring up – a) raise child; b) cause something to be considered; c) vomit (a ಮಗುವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು; ವಾಂತಿ) 

4. Bring down – cause to be lower (ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಕರಣವಾಗಲು) 

5. Bring off – cause to be successful; succeed in an attempt (ಪ್ರೇತಂದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಕಾಣಲು) 

6. Bring on – lead to; help to produce (ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗುವುದು; ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು) 

7. Bring out – cause to appear clearly (ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು) 

8. Bring somebody round to (one’s opinion) – cause or persuade him to accept it or agree with it (ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಲು) 

9. Bring out – publish (ಪ್ರಕಟಿಸಲು) 

10. Bring in – introduce (ಪರಿಚಯಿಸಲು) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning