Hello English
Hello English
Hello English
7 'GENEROUS' அருஞ்சொற்பொருள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
'GENEROUS' Synonyms: ('GENEROUS' அருஞ்சொற்பொருள்) 

1. Liberal: willing to respect or accept behaviour or opinions different from one's own; open to new ideas (மற்றவர்களின் மாற்றுக்கருத்துக்களை மதித்தல், புதிய யோசனைகளை உள்வாங்குதல்) 

2. Lavish: bestow something in generous or extravagant quantities on (தாராளமாக செலவழித்தல்) 

3. Giving: freely transfer the possession of (something) to (someone) (தன் அதிகாரத்தை மற்றவர்களுக்கு விட்டுக்கொடுப்பது) 

4. Open handed: giving freely; generous (இலவசமாக கொடுத்தல்) 

5. Free handed: generous, especially with money (இலவசமாக கொடுத்தல்) 

6. Bountiful: giving generously (தாராளம்) 

7. Unselfish: willing to put the needs or wishes of others before one's own (தன் தேவையைவிட மற்றவர்களின் தேவையை முக்கியமாக கருதுதல்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning