Hello English
Hello English
Hello English
7 'Mother' சம்பந்தமான வினைச்சொற்றொடர்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Phrasal verbs: 

1. Be tied to your mother's apron strings: if someone, usually man, is tied to their mother's apron strings, they still need their mother and cannot think or act independently. (வளர்ந்ததன் பிறகும் அம்மாவின் சேலையைப் பிடித்தபடி இருப்பவர். எல்லாவற்றிற்கும் அம்மாவின் உதவியை எதிர்பார்ப்பவர்) 
E. g. He's 30 but he's still tied to his mother's apron strings. 

​2. At your mother's knee: if you learned to do something at your mother's knee, you learned it when you were young child. (தாயிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ளுதல்) 
E. g. learned to sew at my mother's knee. ​ 

3. Diligence is the mother of good luck: If you work carefully and constantly, you will be far more likely to be successful, as if luck had come your way. (அதிர்ஷ்டத்திலே சிறந்த அதிர்ஷ்டம் கடுமையான உழைப்பும் விடாமுயற்சியும்தான்) 
E. g. Mike: I'll never get work as an actress; always have such bad luck at auditions. Jack: Keep working at it. Diligence is the mother of good luck. 

4. ​Everybody and his mother: Used hyperbolically to express large number or majority of people. (பெருவாரியான மக்களைக்குறிக்க பயன்படும் ஒரு சொற்றொடர்) I'm so jealous, everybody and his mother is going on vacation this summer except for me. 

​5. Experience is the mother of wisdom: Most wisdom is gained by experiencing different things (compared to acquiring knowledge through schooling or other means). (அனுபவமே அறிவின் பிறப்பிடம்) 

6. Necessity is the mother of innovation (தேவையே கண்டுபிடிப்பின் தாய்) 
The need for something tends to spark creative thinking and action. less common variant of the phrase "necessity is the mother of invention. 

​7. The mother of all something: an extreme example of something(ஒரு குறிப்பிட்ட விசயத்திற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக ஒன்றைச் சொல்ல பயன்படும் ஒரு சொற்றொடர்) E. g. Hundreds will travel to Stonehenge, the mother of all places to celebrate the longest day of the year. ​ 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning