Hello English
Hello English
Hello English
8 'LOOK' சம்பந்தமான வினைச்சொற்றொடர்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
'LOOK' Phrasal Verbs: 

1. Look ahead: to think about and plan the future. (எதிர்காலத்தைப் பற்றிய திட்டம் அல்லது சிந்தித்தல்) 

2. Look away: to turn your eyes away from someone or something that you were looking at (ஒரு நபர் அல்லது பொருளின் மீதிருந்து தன் பார்வையைத் திருப்புவது) 

3. Look back: to think about something that happened in the past (கடந்த காலத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளை திரும்பிப் பார்ப்பது, நினைத்துப் பார்ப்பது) 

4. Look down on: to think something or someone is inferior (தாழ்வுமனப்பான்மை) 

5. Look out: (1) to be careful(கவனமாக இருத்தல்); (2) to avoid imminent danger (உடனடியாக நிகழப்போகிற ஒரு ஆபத்தைத் தவிர்த்தல்) 

6. Look through: to examine something, usually quickly (ஒன்றை விரைவாக பரிசோதித்தல்) 

7. Look upto: search for information (usually in book) (விபரம் தேடுதல், பொதுவாக புத்தகத்தில் விபரம் தேடுதலைக் குறிக்கிறது) 

8. Look up to: to respect or admire someone (ஒருவரை மதித்தல், அல்லது போற்றுதல்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning