Hello English
Hello English
Hello English
11 'RESTAURANT'சம்பந்தமான வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
'RESTAURANT' Vocabulary Words: 

1. Eat out – to dine at restaurant rather than at home. (வீட்டில் சாப்பிடாமல் வெளியே உணவு விடுதிக்கு சென்று சாப்பிடுதல்) 

2. Sit down – to take seat. (இருக்கையில் உட்காருதல்) 

3. Cook away – slow cooking; to cook slowly over long period of time. (மெதுவாக சமைக்கப்பட்ட உணவு) 

4. Chop up – to cut into small pieces. (சிறு துண்டுகளாக வெட்டுதல்) 

5. Fry up – to fry up means to cook (food) in fat or oil. fry up (noun) is dish or meal of fried food. (எண்ணெயில் அல்லது கொழுப்பில் பொறிக்கப்பட்ட உணவுகள்) 

6. Plate up – to put food on plate ready to be served. (பரிமாறுவதற்குத் தயாராக உணவை தட்டில் வைத்தல்) 

7. Tuck into – to eat food with enthusiasm because you like it or because you are hungry. (அதிக பசியோடு இருப்பதாலோ அல்லது மிக பிடித்த உணவாக இருப்பதால் வேகமாக சாப்பிடுதல்) 

8. Splash out – to spend money freely on something (ஒரு விசயத்தில் அதிகமாக பணம் செலவழித்தல்) 

9. Boil over – when liquid in pot starts to come out over the top. (பொங்கி வழிதல்) 

10. Peel off – to remove the skin from vegetable or fruit. (காய்கறி, பழங்களின் தோல்களை உரித்தல்) 

11. Slice up – to cut something into slices. (நீளத் துண்டுகளாக வெட்டுதல்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning